ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.)

 Μέρος 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο µε επωνυµία: «ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ» , αποδιδόμενη στην Αγγλική γλώσσα «ARMED FORCES REGIONAL UNITY OF ΑΧΑΪΑ», διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.» και «A.F.R.U.ΑΧ.», αντίστοιχα με έδρα την Πάτρα, του Δήμου  Πατρέων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η λειτουργιά του σωματείου διέπεται από το παρόν καταστατικό και το άρθρο 30Γ του ν. 1264/1982, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4407/2016.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

 1. Η ανάπτυξη συναδελφικών δεσµών µεταξύ των στρατιωτικών που υπηρετούν σε Μονάδες που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφερικής Ενότητας Αχαΐας.
 2. Η ανάπτυξη και εξύψωση του επαγγελτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των ανωτέρω στρατιωτικών.
 3. Η βελτίωση, προστασία και προαγωγή της θέσης και των συμφερόντων των ανωτέρω στρατιωτικών ως µελών του κοινωνικού συνόλου της τοπικής κοινωνίας και εργαζομένων σε µια δηµοκρατική και δικαιοκρατούµενη κοινωνία, με τρόπο που σέβεται τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
 4. Η επικοινωνία και συνεργασία µε οµοειδείς ενώσεις που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, µε τον αυτονόητο περιορισµό που συνεπάγεται η υποστήριξη των αµυντικών αναγκών της Χώρας και της φύσης του επαγγέλµατος.
 5. Η µελέτη και υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων προς την Πανελληνιά Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, μέλος της οποίας είναι υποχρεωτικά η παρούσα Ένωση, αναφορικά µε τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την επιμόρφωση και εν γένει τα ζητήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης των ανωτέρω στρατιωτικών.
 6. Η προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας, της αξιοκρατίας, της ελευθερίας της σκέψης, του λόγου, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και των δημοκρατικών ελευθεριών, υπό την αυτονόητη υποχρέωση αυστηρής τήρησης κάθε απορρήτου που σχετίζεται µε την άµυνα και την εθνική ασφάλεια της Χώρας και μέτρο που σέβεται την οργανωτική ιεραρχική δοµή και την επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα των Ενόπλων ∆υνάµεων.
 7. Η ανάδειξη του ιστορικού και σύγχρονου ρόλου των ανωτέρω στρατιωτικών, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας ως παράγοντα εγγύησης της εθνικής ανεξαρτησίας και εµπέδωσης του δημοκρατικού πολιτεύµατος.

 

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ

Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:

 1. Η επαφή με τον Ανώτατο Στρατιωτικό Διοικητή της έδρας του σωματείου, τις διοικητικές αρχές, τους πολιτικούς και άλλους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με στόχο την προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών, εργασιακών και άλλων προβλημάτων των ανωτέρω στρατιωτικών.
 2. Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων και

συγκεντρώσεων.

 1. Η έκδοση εφημερίδας ή /και περιοδικού σωματείου, με τα οποία θα ενημερώνονται τα μελή του για τους στόχους, τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του. Η προβολή του έργου και της δραστηριότητας του σωματείουμέσω της ιστοσελίδας και των σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί η Πανελληνιά Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.
 2. Η παροχή νοµικής ή άλλης βοήθειας στα µέλη για την αντιµετώπιση υπηρεσιακών ή άλλων προβληµάτων καθώς και η οργάνωση και υποστήριξη συλλογικών εργασιακών διεκδικήσεων.
 3. Η συµµετοχή σε συµβούλια ή επιτροπές στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας, στα οποία συζητούνται θέµατα που έχουν σχέση µε τους ανωτέρω στρατιωτικούς και η συγκρότηση ειδικών επιτροπών για τη µελέτη επιστηµονικών ή άλλων θεµάτων που ενδιαφέρουν το Σωµατείο.
 4. Η δια του Τύπου, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου µέσου προβολήτων κάθε είδους προβληµάτων των µελών του Σωµατείου, υπό τους περιορισμούς που θέτει ο νομός και το καταστατικό.
 5. Κάθε πρόσφορο και νόµιµο µέσο που κατατείνει στην ικανοποίηση των επαγγελµατικών και άλλων αιτηµάτων των Ελλήνων στρατιωτικών.

Απαγορεύεται ρητά στο Σωµατείο και τα µέλη αυτής:

α. Να κηρύσσουν ή να συμμετέχουν σε απεργίες και στάσεις εργασίας, καθώς και να συμμετέχουν σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών φορέων των Σωμάτων Ασφαλείας.

  β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους.

 γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Μονάδων και διοίκησης, οργάνωσης ή δομής εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων.

  δ. Να προβαίνουν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις, αντιδικίες ή προστριβές, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, μέσω των ΜΜΕ ή/και του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και των παντός είδους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μέρος 2ο

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα.

α. Τακτικά µέλη:

Τακτικά µέλη του Σωµατείου εγγράφονται µε αίτησή τους και νοούνται οι «εν ενεργεία» στρατιωτικοί (άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτου βαθµού και προελεύσεως) όλων των κλάδων ως και των Κοινών Σωμάτων, που υπηρετούν σε Μονάδες που η έδρα τους βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας. Ομοίως ως τακτικά μελή του Σωματείου μπορεί να εγγράφουν εν ενεργεία στρατιωτικοί που υπηρετούν σε μονάδα που εδρεύει σε άλλη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα στην οποία δεν υφίσταται σωματείο στρατιωτικών, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση της εγγύτητας του άρθρου 50 παρ.5 του ν.4407/2016. Όλα τα μελή του σωματείου έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα αρμόδια όργανα του σωματείου, κατά την ποσόστωση στο άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού.

β. Επίτιµα µέλη:

Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου, πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας και έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις, ή που µε τη δράση τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην προώθηση των σκοπών του Σωµατείου. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν ή να εκλέγονται στα αρµόδια όργανα του Σωµατείου.

 1. Όλα τα τακτικά µέλη έχουν την υποχρέωση να συµπαρίστανται στις προσπάθειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προσερχόµενα σε κάθε πρόσκληση του Προέδρου (στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις κλπ) ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός εάν ανυπέρβλητα κωλύµατα ή υπηρεσιακές ή άλλου είδους ανάγκες δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο.

Άρθρο 5

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Για να εγγραφεί κάποιος µέλος πρέπει να αποστείλει προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου, µε κάθε πρόσφορο και δυνατό µέσο [είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας (κλασικής ή ηλεκτρονικής), είτε µεFAX] είτε μέσω της διεύθυνσης του σωματείου στην ιστοσελίδα της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών αίτηση, η οποία περιέχει τη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση του καταστατικού του Σωµατείου και ανεπιφύλακτα αποδέχεται το περιεχόµενό του.
 2. Η εγγραφή των µελών αυτών γίνεται µετά από σχετική απόφαση του

∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα σε ένα µήνα (1) µήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Παρέλευση του πιο πάνω χρόνου του ενός (1) µηνός, ή ακόµη και αναβολή της συζήτησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και για οποιοδήποτε λόγο, για αποδοχή ή µη της αίτησης εγγραφής, ισοδυναµεί µε αποδοχή της αίτησης.

 1. Εάν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απορρίψει την αίτηση και κάνει αυτό γνωστό µέσα στο µήνα από την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται µε µυστική ψηφοφορία πριν από οποιοδήποτε άλλο θέµα. Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση γίνεται µε αίτηση του υποψηφίου µέλους που παραδίδεται στο αρµόδιο για τη σύγκληση όργανο και προ αυτής. Στην περίπτωση αυτή συζητείται υποχρεωτικά και προτάσσεται κάθε άλλου θέµατος. Εάν δεν υποβληθεί έγκαιρα δεν συζητείται.
 2. Πέραν τις ανωτέρω διαδικασίας, εγγράφεται αυτοδικαίως, χωρίς νέα αίτηση, ως μέλος, στρατιωτικός ο όποιος είναι ήδη εγγεγραμμένος σε άλλη Ένωση Στρατιωτικών και διαγράφεται από αυτήν, λόγο μετάθεσης του στα γεωγραφικά όρια του παρόντος σωματείου, όπως ο νομός ορίζει. Η αίτηση του μέλους αυτού αποστέλλεται από το προηγούμενο σωματείο στο παρόν σωματείο, μετά από σχετικό αίτημα και εξετάζεται κατά τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων.
 3. Ειδικά, τα υπογράφοντα το παρόν, ιδρυτικά µέλη, θεωρούνται αυτοδικαίως τακτικά, χωρίς καµία άλλη διατύπωση.

Άρθρο 6

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα τακτικά µέλη διαγράφονται από το Σωµατείο:

α. Με γραπτή και µόνο αίτησή τους κατά το άρθρο 87 του Αστικού Κώδικα, η οποία αποστέλλεται προς το ∆Σ του Σωµατείου, µε κάθε πρόσφορο και δυνατό µέσο [είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας (κλασσικής ή ηλεκτρονικής), είτε µε FAX].  Η αίτηση αυτή θεωρείται αυτοδικαίως δεκτή και δεν χρειάζεται απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης για την αποδοχή της ή µη. Το παραιτηθέν µέλος µπορεί να επανεγγραφεί στο Σωµατείο [και για µόνο µία (1) φορά], µετά από νέα αίτησή του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 και την πάροδο έξι (6), τουλάχιστον, µηνών από την υποβολή της αίτησης διαγραφής του. Η κατάσταση της διαθεσιµότητας, της µακράς αναρρωτικής αδείας, της αργίας δια προσκαίρου παύσεως και της αργίας δια προσωρινής απολύσεως δεν συνεπάγονται διαγραφή από µέλος του Σωµατείου. Το ίδιο ισχύει και για µέλη που απολύθηκαν ή αποτάχθηκαν από το Σώµα στο οποίο υπηρετούν, αλλά έχουν προσφύγει στα ∆ικαστήρια κατά της απόφασης απόλυσης ή απόταξης και έως την έκδοση αµετάκλητης απόφασης.

β. Αυτοδίκαιος μετά την αποχώρηση τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

γ. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και για σπουδαίο λόγο. Ειδικότερα, µπορεί να διαγραφεί µέλος που:

 • Αντιστρατεύεται έµπρακτα τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωµατείου.
 • Παραβαίνει αποδεδειγµένα το καταστατικό, απειθαρχεί ή παρεµβάλλει προσκόµµατα στις νόµιµες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
 • Με τη συµπεριφορά και διαγωγή του προσβάλλει το κύρος ή τη λειτουργία των Ενόπλων ∆υνάµεων.
 • Καταχράται χρήµατα του Σωµατείου.
 • Καθυστερεί πέραν του μηνός Φεβρουαρίου τις συνδρομές ενός (1) ημερολογιακού έτους και εφόσον αυτές δεν ταχτοποιηθούν εντός μηνός από την ημερομηνία κλήσης του για τακτοποίηση. Το διαγραφόμενο, για το λόγο αυτό , μέλος ξαναεγγράφεται εάν καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές, πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων του σωματείου.
 1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να καλέσει ενώπιόν του το προτεινόµενο προς διαγραφή, στη Γενική Συνέλευση, µέλος, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα µετά από συζήτηση για ορθότερη, αντικειµενικότερη και δικαιότερη λήψη απόφασης.

Άρθρο 7

ΠΟΡΟΙ

1.Πόροι του σωματείου είναι:

α. Μέρος της συνδρομής των μελών σε ποσοστό και με τη διαδικασία που ορίζει ο νομός. Το ύψος του ποσού της συνδρομής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά το πάρων σωματείο.

β. Οι έκτακτες εισφορές των µελών.

γ. Οι διάφορες δωρεές των µελών ή τρίτων.

δ. Οι τόκοι ή άλλοι πρόσοδοι κεφαλαίων.

ε. Τα έσοδα από κληροδοσίες, κληρονοµιές, επιχορηγήσεις και από την περιουσία του Σωµατείου.

στ. Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

ζ. Τα ιδρυτικά µέλη, υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού ύψους τριάντα ευρώ (30,00€), για την αντιµετώπιση των πρώτων νοµικών ενεργειών.

 1. 2. Η συνδρομή παρακρατείται από τη μισθοδοσία έκαστου μέλους του σωματείου, μέσω των οικείων οικονομικών μισθοδοτικών φορέων των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ/ΟΛΚΕΣ, ΓΕΑ/ΟΛΚΑ και ΓΕΝ/Ε’ Κλάδος), με μεριμνά της στους οποίους διαβιβάζονται με μέριμνα της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, στην οποία συμμετέχει το πάρων σωματείο και προς την οποία υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου να υποβάλει το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους αναλυτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχειά των μελών του σωματείου.
 2. 3. κατά την ημέρα της ψηφοφορίας η είσπραξη των καθυστερημένων συνδρόμων γίνεται και από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση του μέλους για το οφειλόμενο ποσό. Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος τη εφορευτικής επιτροπής χρησιμοποιεί διπλότυπες αποδείξεις θεωρημένες και υπογραμμένες από τον Πρόεδρο και τον Ταμεία του σωματείου, ή εάν δεν διαθέτει διπλότυπες αποδείξεις , οι εισπράξεις γίνονται με ιδιόχειρη απόδειξη του, σημειώνει δε την πληρωμή στην κατάσταση των ψηφισάντων και παραδίνει τις εισπράξεις στον Ταμεία του σωματείου.
 3. 4. Οι έκτακτες εισφορές επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου για κάλυψη εκτάκτων ή σοβαρών και σπουδαίων αναγκών.

Μέρος3ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 8

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 1. Όλα τα τακτικά µέλη έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις και συγκεκριµένα:

α. Να µετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο.

β. Να  εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα  του Σωµατείου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο.

γ. Να υποβάλλουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση υποµνήµατα για κάθε θέµα σχετικό µε το σκοπό, τους στόχους και την προαγωγή των µέσων και µεθόδων προς εξυπηρέτηση του σκοπού του Σωµατείου.

 1. Η ιδιότητα του τακτικού µέλους δε µεταβιβάζεται ούτε κληρονοµείται.
 2. Κάθε µέλος έχει δικαίωµα να αποχωρήσει ελεύθερα από το Σωµατείο, µε την υποβολή αίτησης, όπως καθορίζεται στο άρθρο6 παράγραφος 1 περίπτωση (α), του παρόντος καταστατικού, υποχρεούται όµως στην καταβολή της συνδροµής του για όλο το οικονοµικό έτος.

Άρθρο 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα µέλη του Σωµατείου υποχρεούνται:

 1. Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγµάτωση του σκοπού και των στόχων του Σωµατείου.
 2. Να εκπληρώνουν εµπρόθεσµα τις τακτικές και έκτακτες οικονοµικές υποχρεώσεις τους. Τα µέλη εξακολουθούν και µετά την αποχώρησή τους από το Σωµατείο να ευθύνονται για τις µέχρι τότε οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς αυτήν.
 3. Να δρουν σύµφωνα µε το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς.

Μέρος 4ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 10

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα όργανα του Σωµατείου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση,

β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Μέρος 5ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ –ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ

 

Άρθρο11

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωµατείου και αποτελείται από τα τακτικά µέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο.
 2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά νια φορά το χρόνο κατά τον πρώτο μήνα (Ιανουάριο) του έτους και πάντα ημέρα Κυριακή, έκτακτα δε συνέρχεται όταν το κρίνει σκόπιμο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των µελών του Σωµατείου µε έγγραφη αίτηση του, στην οποία αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέµατα. Ειδικά όταν πρόκειται να γίνει µοµφή και/ή παύση σε πρόσωπο μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µοµφή και/ή παύση εξ ολοκλήρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το ένα πέµπτο (1/5)των µελών.
 3. Τα µέλη του Σωµατείου προσκαλούνται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Οι προσκλήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τον τόπο, την ημέρα και ώρα έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέµατα, αναρτώνται στη διαδικτυακή σελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, στην οποία συμμετέχει το παρόν σωματείο και αποστέλλονται του δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στα µέλη που διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση) και δια του κλασσικού ταχυδρομείου (στα λοιπά µέλη). Επίσης, οι προσκλήσεις μπορούν να γίνουν και µε αποστολή SIMS στους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων (στα µέλη που διαθέτουν κινητό τηλέφωνο), σε κάθε δε περίπτωση µε κάθε δυνατό και πρόσφορο µέσο. Κατά την κρίση του ∆διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει σε οποιοδήποτε σημείο της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας.
 4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των µελών του Σωµατείου, που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, συνέρχεται δεύτερη χωρίς νέα πρόσκληση την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας µε τα ίδια θέµατα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι έχει απαρτία µε οποιοδήποτε αριθμό παρόντων ταμιακώς εντάξει τακτικών µελών. Για τη µοµφή, όμως και/ή παύση σε πρόσωπο μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, µοµφή και/ή παύση εξολοκλήρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαρτία σε κάθε περίπτωση υπάρχει όταν είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών του Σωµατείου.
 5. Την έναρξη των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων κηρύσσει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας αναπτύσσει τους λόγους σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και καταθέτει ονομαστική κατάσταση των ταµειακώς εντάξει µελών που έχει υπογραφεί από τον Ταμία. Ο Γενικός Γραµµατέας διαβάζει τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για επικύρωση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει το Προεδρείο της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης µετά την εκλογή του αναλαµβάνε ι αµέσως τα καθήκοντα του και ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας. Αφού διαπιστώσει την απαρτία, συµπληρώνεται το Προεδρείο µε ένα Αντιπρόεδρο, δυο (2) πρακτικογράφους και δυο (2) ψηφοσυλλέκτες, που εκλέγονται και αυτοί από τη γενική συνέλευση.
 6. Κατά τη Γενική Συνέλευση τα απόντα µέλη µπορούν να αντιπροσωπευθούν από τα παρόντα. Η αντιπροσώπευση γίνεται µε αναλόγια ένα (1) προς ένα (1) μέλος με υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται από το κωλυόμενο μέλος, στην οποία αναφέρεται το μέλος που θα το αντιπροσώπευση και θεωρείται για το γνήσιο τη υπογραφής από το διοικητή της Μονάδας. Η δήλωση κατατίθεται πριν από τη συνεδρίαση στον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβούλιου.
 7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκοµένων και δικαιουµένων ψήφου µελών. Προκειμένου όµως για τη µοµφή και/ή παύση σε πρόσωπο µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µοµφή και/ή παύση εξολοκλήρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3), παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των µελών και µυστική ψηφοφορία. Για τα διάφορα άλλα θέµατα η ψηφοφορία γίνεται ή µε ανάταση των χειρών ή µυστική.

Άρθρο 12

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση του Σωµατείου:

 1. Ελέγχει τη λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
 2. Επικυρώνει τον απολογισµό του προηγούµενου έτους και ψηφίζει τον προϋπολογισµό του επόµενου.
 3. Αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου και ενδεδειγµένου µέτρου για την επιτυχία των σκοπών του Σωµατείου και έχει την ανώτατη εποπτεία και τον τελικό λόγο σε ό,τι αφορά το Σωµατείο.
 4. Αποφασίζει τη διαγραφή (αποβολή) των µελών του Σωµατείου σύµφωνα

µε την παράγραφο 1 περίπτωση (γ) του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

 1. Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για τα θέµατα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ο Γενικός Γραµµατέας διαβάζει τα πεπραγµένα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το παρελθόν έτος και ο Ταµίας τον οικονοµικό απολογισµό του προηγούµενου και τον προϋπολογισµό του νέου έτους.
 2. Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου αυτού.
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση για τη νοµιµότητα των δαπανών του προηγούµενου χρόνου και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση (ή µη) των πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
 4. Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει:

α. Για την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προεδρείου της Συνέλευσης καθώς επίσης των αντιπρόσωπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπρόσωπων της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, στην οποία συμμετέχει.

β. Για την έγκριση ή µη του προϋπολογισµού και του ισολογισµού µε εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς  και του απολογισµού του και η απαλλαγή ή µη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη µε βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής µετά το πέρας κάθε διαχειριστικής χρήσης.

γ. Για την εποπτεία και τον έλεγχο της διοικήσεως του Σωµατείου.

δ. Για την παύση και αποβολή, των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

ε. Για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωµατείου.

στ. Για την έγκριση εσωτερικών κανονισµών.

ζ. Για την αναστολή των εργασιών του Σωµατείου.

η. Για τη διάλυση του Σωµατείου.

Άρθρο 13

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπρόσωπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπρόσωπων της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια µε άµεση και µυστική ψηφοφορία την πρώτη Κυριακή µετά παρέλευση εξήντα (60) ηµερών από την τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου και σε τόπο που ορίζεται µε ανακοίνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις οι παραπάνω ηµεροµηνίες µπορούν να µετατεθούν µέχρι δύο (2) εβδοµάδες ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
 2. Η πρώτη γενική συνέλευση του σωματείου μπορεί να διενεργηθεί και μονό από τα ιδρυτικά μελή του σωματείου.
 3. Όσοι επιθυµούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωµα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπρόσωπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπρόσωπων της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών υποβάλλουν, µε κάθε πρόσφορο και δυνατό µέσο [είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας (κλασσικής ή ηλεκτρονικής), είτε µε FAX], γραπτή δήλωση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τριάντα (30) ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, με προϋπόθεση πως έχουν ημερομηνία αποδοχής της σχετικής αίτησης εγγραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο  μέχρι την προηγούμενη ημέρας της εκάστοτε γενική συνέλευσης.
 4. Με βάση τις δηλώσεις υποψηφιοτήτων το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων µέσα σε πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη της προθεσµίας για υποβολή των υποψηφιοτήτων και εκτυπώνει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται κάτω από τις επικεφαλίδες του κάθε οργάνου της ∆ιοίκησης τα ονόµατα των αντιστοίχων υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. ∆ίπλα σε κάθε υποψήφιο αναγράφεται ο κλάδος στον οποίο υπηρετεί.
 5. Το ψηφοδέλτιο μαζί με ομοιομόρφους αδιαφανείς φάκελους που φέρουν τη σφραγίδα του σωματείου και εντός των οποίων πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετηθεί το ψηφοδέλτιο αυτό, αποστέλλονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ εκλογών στα μελή του δευτέρου εδάφιου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού. Κάθε ένα από τα μελή αυτά, αφού εσωκλείει το ψηφοδέλτιο στον ειδικό φάκελο και στη συνέχεια εσωκλείει αυτόν σε άλλον (κοινό) φάκελο , ο όποιος αποστέλλεται στην Εφορευτική Επιτροπή, ως συστημένη επιστολή , αποκλειστικά από τον ίδιο τον ψηφοφόρο και πρέπει να φτάσει σε αυτή το αργότερο μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας. Οι κατά τα παραπάνω διαβιβαζόμενοι φάκελοι, καταγράφονται σε πρακτικό και φυλάσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή.
 6. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8 το πρωί (08.00΄) και τελειώνει στις 7 το απόγευµα (19.00΄), ή άλλως θα διεξάγεται κατά το χρόνο που εκάστοτε θα ορίζει η Γενική Συνέλευση των Μελών.
 7. Κάθε εκλογέας παίρνει το ενιαίο ψηφοδέλτιο και τον ομοιόμορφο και αδιαφανή φάκελο που φέρνει την σφραγίδα του σωματείου και αποσύρεται σε ξεχωριστό χώρο οπού κλείνει μυστικά το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο αφού προηγούμενος σημειώσει σταυρό προτίμησης διπλά στο όνομα (ή ονόματα) του υποψήφιου (ή υποψήφιων) που αυτός κρίνει. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των εδρών του Διοικητικού Συμβούλιου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπρόσωπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπρόσωπων της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Σε περίπτωση κλάσματος ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο.
 8. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλα τα μέλη, που έχουν εγγραφεί στο Σωματείο έως και έξι (6) μήνες πριν τη Γενική Συνέλευση των μελών, που θα προκηρύσσει τις εκλογές.

Άρθρο 14

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 1. Η ψηφοφορία διεξάγεται από Εφορευτικής Επιτροπής.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριµελής (3µελής) και προοδεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο τα, πλην του Πρόεδρου της Επιτροπής, µέλη εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση της χρονιάς κατά την οποία διεξάγονται οι εκλογές. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωµα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπρόσωπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπρόσωπων της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.

 

Άρθρο 15ο

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

Η Εφορευτική Επιτροπή µετά το πέρας της ψηφοφορίας των µελών του Σωµατείου, αποσφραγίζει τους φάκελους της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, ρίχνει τους φάκελους αυτούς με τα ψηφοδέλτια στην κάλπη της ψηφοφορίας, προβαίνει στην ανάμιξη όλων των φάκελων και στη συνεχεία στην αποσφράγιση τους, στην καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης του ενιαίου ψηφοδελτίου. Εάν βρεθούν φάκελοι παραπάνω άπ αυτούς που ψήφισαν, αφαιρούνται και δεν λαμβάνονταιυπόψη οι πλεονάζοντες

Άρθρο16

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ

Μετά τη διαλογή επακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων µε πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία αναγράφονται µε τη σειρά τα ονόµατά τους και ο αριθµός των ψήφων (σταυρών) που πήρε ο κάθε υποψήφιος. Για κάθε όργανο ∆ιοίκησης καθως και οι αντιπρόσωποι για το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπρόσωπων της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, εκλέγονται εκείνοι που πήραν τις περισσότερες ψήφους κατά σειρά επιτυχίας, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο επίγονο άρθρο 17. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για τη σειρά των υποψηφίων. Για το διοικητικό Συµβούλιο εκλέγονται επτά (7) αναπληρωµατικοί, οι επτά (7) επόµενοι κατά σειρά επιτυχίας, για την Εξελεγκτική Επιτροπή τρεις (3) αναπληρωματικοί, οι  τρεις (3) επόμενοι κατά σειρά επιτυχίας ενώ ως αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι για το Πανελλήνιο Συνέδριο των αντιπρόσωπων το παρόν σωματείο, συμφώνα με την καθοριζόμενη ποσόστωση που προβλέπεται στο καταστατικό της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.

Μέρος 6ο

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ– ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 17

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου αποτελείται από επτά (7) µέλη, αποτελείται από τον Πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και δύο Μέλη και εκλέγεται για µια τριετία. Σε περίπτωση παραίτησης µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το αναπληρωµατικό µέλος, που καταλαµβάνει τη θέση του παραιτηθέντος έχει θητεία το χρόνο που αποµένει από την τριετία που κανονικά θα έπρεπε να διανύσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που διαδέχτηκε. Η ιδιότητα µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν είναι ασυµβίβαστη µε αυτή του αντιπροσώπου του σωματείου για το Πανελλήνιο Συνέδριο των αντιπρόσωπων της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.
 2. Για την ως άνω παραίτηση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εάν στην υποβαλλόµενη αίτησή του εκφράζεται η βούλησή του για παραίτησή του και/ή από µέλος του Σωµατείου, ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 18

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆.Σ. – ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 1. Σε δέκα (10) ηµέρες από την εκλογή τους, συνέρχονται οι εκλεγέντες µε φροντίδα εκείνου που πλειοψήφησε, για να συγκροτηθούν σε σώµα εκλέγοντας τον Πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία, µε µυστική ψηφοφορία. Ο Αντιπρόεδρος υποχρεωτικά ανήκει σε Κλάδο διάφορο του εκλεγέντος Πρόεδρου, εκτός αν τούτο δεν είναι εφικτό. Η ψηφοφορία γίνεται χωριστά για κάθε θέση και αρκεί σχετική πλειοψηφία.
 2. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση και επιτυχών για το συγκεκριμένο αξίωμα ανακηρύσσετε εκείνος που το όνομα του εξέρχεται πρώτο από την κληρωτίδα. Εάν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δυο υποψήφιοι , επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και εάν χρειαστεί, επακολουθεί κλήρωση.

Άρθρο19

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

 1. 1. Συνεδριάζει:

α. Τακτικά µία (1) φορά το τρίμηνο την πρώτη εργάσιµη ∆ευτέρα εκάστου τριμήνου ή όπως αλλιώς ήθελε καθορισθεί από τον Πρόεδρο αυτού, είτε στην έδρα του Σωµατείου, είτε µε τηλεδιάσκεψη, είτε µε το συνδυασµό των δύο, είτε με τα μέσα κοινωνική δικτύωσης.

β. Έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως, απευθυνόµενα προς το Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τουλάχιστον πέντε (4) από τα µέλη αυτού.

γ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο µε γνωστοποίηση τουλάχιστον 48 ώρες πριν και µε αναφορά του χώρου και χρόνου. Η πρόσκληση γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόµη και µε την ηλεκτρονική αλληλογραφία ή µε FAX ή µε τηλεφωνική επικοινωνία. Σε περίπτωση που συζητηθεί οποιοδήποτε θέµα που αφορά µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αυτό καλείται µεν κανονικά, αλλά δεν συµµετέχει στη συνεδρίαση (παρά µόνο για όσο χρόνο απαιτηθεί προς παροχή διευκρινίσεων) και στην ψηφοφορία.

 1. 2. Εκπροσωπεί και διοικεί το Σωµατείο και φροντίζει για την επιτυχία των σκοπών του µε κάθε νόµιµο µέσο.
 2. 3. Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και συγκαλεί αυτήν έκτακτα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του καταστατικού.
 3. 4. Καταρτίζει τον προϋπολογισµό και απολογισµό.
 4. 5. Αποφασίζει για τα κατεπείγοντα ζητήµατα που εµφανίζονται και παίρνει τα κατά την κρίση του απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπισή τους. Υποχρεούται όµως να ζητήσει την έγκριση για τις ενέργειες αυτές από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 5. 6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για την ίδρυση γραφείων και εκτός της έδρας του Σωµατείου, διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωµατείου και συνάπτει συµβάσεις µε  πρόσωπα  που  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  τους  στο Σωµατείο, διορίζει νοµικό σύµβουλο του Σωµατείου ή άλλους επιστηµονικούς ή τεχνικούς συµβούλους, µεριµνά για την έκδοση ενηµερωτικών εντύπων, για τη σύσταση επιτροπών εργασίας ανάλογα µε τις ανάγκες του Σωµατείου και ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο της εργασίας αυτών.

7.Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

8.Ανακηρύσσει τα επίτιµα µέλη του Σωµατείου και προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή των τακτικών µελών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1β του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 20

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. 1. Για επίτευξη απαρτίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαιτείται η παρουσία πέντε (5) µελών, συµπεριλαµβανοµένων του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραµµατέα ή του Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται, στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση του Προέδρου, σε δύο (2) ηµέρες και θεωρείται ότι έχει απαρτία µε οποιοδήποτε αριθµό παρόντων µελών,  τουλάχιστον,  όµως,  τριών  (3).  Κάθε  µέλος  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να προτείνει θέµατα για συζήτηση.
 2. 2. Οι αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών µε φανερές ψηφοφορίες, εκτός από τα προσωπικά θέµατα, για τα οποία τυχόν ζητηθεί, από τρία (3) τουλάχιστον των παρόντων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µυστική ψηφοφορία.
 3. 3. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς να απαιτείται σύµφωνη γνώµη ή απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να υποβάλλει αίτηση παραίτησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου17 του παρόντος καταστατικού, το δε ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να καλέσει το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος, σε αναπλήρωση της κενωθείσης θέσεως. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί µε όσα µέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας.

Μέρος 7ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΤΑΜΙΑ – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 21ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

α) Καθορίζει την ηµερήσια διάταξη των θεµάτων που θα συζητηθούν.

β) ∆ιευθύνει τη συζήτηση στις συνεδριάσεις.

γ) Ευθύνεται, µε το Γενικό Γραµµατέα, για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικούΣυµβουλίου.

δ) Έχει τη γενική εποπτεία των γραφείων, του εντευκτηρίου και γενικά τον έλεγχο της δραστηριότητας του Σωµατείου και των µελών.

ε) Υπογράφει όλα τα έγγραφα µε το Γενικό Γραµµατέα ή όταν πρόκειται για έγγραφα διαχειριστικά εντάλµατα µε τον Ταµία.

στ) Εκπροσωπεί το Σωµατείο δικαστικά και εξώδικα και για όλες τις αναφορές και σχέσεις του µε τις αρχές και τους ιδιώτες. Η ∆ικαστική ή οποιαδήποτε άλλη εκπροσώπηση του Σωµατείου είναι δυνατό µε απόφαση του ∆ιοικητικού   Συµβουλίου   να      ανατίθεται      και     σε άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µέλος του Σωµατείου.

Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, ένας σύµβουλος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο22ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ –ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

α) Ο Γενικός Γραµµατέας διεξάγει την αλληλογραφία του Σωµατείου και τηρεί το Μητρώο των µελών , τα λοιπά βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά), τη σφραγίδα και το Αρχείο του Σωµατείου.

β) Συντάσσει, µε ευθύνη του, καθώς και µε ευθύνη του Προέδρου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όλα τα εξερχόµενα έγγραφα. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων αποτελούν αντιγραφή των πρόχειρων πρακτικών των συνεδριάσεων αυτού, τα οποία τηρούνται, οµοίως και µε ευθύνητου, από το Γεν. Γραµµατέα είτε στενογραφηµένα είτε µε µαγνητοφώνηση, είτε και µε τα δύο. Αρµόδιος για την αποµαγνητοφώνηση είναι ο Γενικός Γραµµατέας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ήθελε ορισθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα πρακτικά της συνεδρίασης (όπως και τα πρόχειρα πρακτικά) µνηµονεύουν συνοπτικά τον τόπο και την ηµεροχρονολογία της συνεδριάσεως, τα ονοµατεπώνυµα των παρόντων και απόντων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πρέπει δε να περιέχουν µε συντοµία τα θέµατα που συζητήθηκαν και τις τοποθετήσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υποχρεωτικά δε τις διεξαχθείσες ψηφοφορίες και τις ψήφους που έλαβε το κάθε θέµα που τέθηκε σε ψηφοφορία, µε την αναγραφή των ονοµατεπωνύµων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που ψήφισαν και της γνώµης την οποία εξέφρασαν.

γ) Προσυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα εκτός από τα διαχειριστικά εντάλµατα κλπ.

δ) Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των Γραφείων του Σωµατείου.

ε) Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραµµατέα όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Φροντίζει, για την έγκαιρη αποστολή στα µέλη των ενηµερωτικών εντύπων του Σωµατείου και βοηθά στις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις του Σωµατείου µαζί µε τα άλλα εντεταλµένα από το καταστατικό όργανα. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα µπορεί να του ανατεθούν ορισµένα επιπλέον καθήκοντα.

Άρθρο23

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

 1. Ο Ταµίας τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία του και προσυπογράφει µε τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και ένταλµα που έχει σχέση µε την οικονοµική διαχείριση.
 2. Έχει το Ταµείο του Σωµατείου και κρατά διαθέσιµο ποσό χρηµάτων ύψους µέχρι πεντακοσίων ευρώ (500,00€). Για µεγαλύτερο ποσό απαιτείται απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το υπόλοιπο ποσό το καταθέτει για λογαριασµό του Σωµατείουσε Τράπεζα ή στο Ταµιευτήριο, µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Αποσύρει χρήµατα µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε έγγραφο υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα και τον ίδιο, συνοδευόµενο και από σχετικό απόσπασµα του πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ανάληψη των χρημάτων ή μεταφορά χρημάτων σε άλλο λογαριασμό ή οποιαδήποτε άλλη τραπεζική ενεργεία απαιτηθεί, μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Κάθε δαπάνη γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε εντάλµατα πληρωµής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταµία.
 4. Οι εισπράξεις πραγµατοποιούνται µε διπλότυπα αποδείξεων από στελέχη αριθµηµένα και θεωρηµένα και µονογραφηµένα από τον Πρόεδρο και υπογεγραµµένα από τον Ταµία.
 5. Θέτει στη διάθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης και του Προέδρου, ό,τι του ζητηθεί, αναφορικά µε κάθε στοιχείο που αφορά την οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου.
 6. Τηρεί και φυλάσσει τα Λογιστικά Βιβλία και στοιχεία που ορίζει ο νόµος.
 7. Υποβάλλει, υποχρεωτικά, κάθε τρίµηνο, ή όπως αλλιώς ήθελε ορισθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονοµικών του Σωµατείου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Άρθρο 24

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την ανάδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου εκλέγεται και η Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη.
 2. Η Εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την κατάσταση του Ταµείου του Σωµατείου και συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
 3. Τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπή σε περίπτωση που κωλύονται ή απουσιάζουν αναπληρώνονται από τα αναπληρωµατικά αυτής µέλη.

Μέρος8ο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 25

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 1. Η οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου φαίνεται κάθε χρόνο από τον απολογισµό - ισολογισµό και προϋπολογισµό που καταρτίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από πρόταση/εισήγηση του Ταµία αυτού.
 2. Ο απολογισµός - ισολογισµός και προϋπολογισµός καταρτίζονται µέσα στο µήνα ∆εκέµβριο (και έως την καταληκτική ηµεροµηνία της 31ης ηµέρας αυτού) κάθε χρόνου. Οι δύο πρώτοι δείχνουν την οικονοµική χρήση του χρόνου που τελείωσε και ο τρίτος την οικονοµική χρήση του νέου χρόνου.
 3. Οι δαπάνες του Σωµατείου για να γίνουν πρέπει να προβλέπονται από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό που γίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
 4. Τροποποίηση του προϋπολογισµού επιτρέπεται να γίνει µε πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέρος9ο

ΒΙΒΛΙΑ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α–ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 26

Βιβλία του Σωµατείου

Η Ένωση τηρεί τα απαραίτητα βιβλία, όπως και εκείνα που κρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για την καλύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεών της.

Απαραίτητα τηρούνται:

α. Μητρώο µελών.

β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης.

δ. Βιβλίο Ταµείου.

ε. Βιβλίο πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής.

στ. Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

ζ. Βιβλίο κινητής περιουσίας.

η. Βιβλίο ακίνητης περιουσίας.

Άρθρο27

ΣΦΡΑΓΙ∆Α

 1. Η Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. έχει στρογγυλή σφραγίδα. Κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία της «ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ» και το έτος ίδρυσής της. Στο μέσον της σφραγίδας θα απεικονίζονται η Ελληνική σημαία και το λογότυπο «Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.».
 2. Όλα τα έγγραφα του Σωµατείου πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του.

Άρθρο 28

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του ενός εικοστού (1/20) των µελών, µπορεί να συγκροτούνται επιτροπές, κατά θέµατα προς υποβοήθηση του έργου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Μέρος10ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Εσωτερικός Κανονισµός

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να συνταχθεί εσωτερικός κανονισµός που να ρυθµίζει διάφορα ζητήµατα διάρθρωσης και εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης.

Άρθρο 30

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 1. Τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση της Ε.Σ.Π.ΑΧ. µπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση των µελών αυτής. Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του Σωµατείου χρειάζεται η πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσµο.
 2. Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του Καταστατικού ή για τη διάλυση του Σωµατείου λαµβάνεται είτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου, είτε µετά από πρόταση του ενός τρίτου (1/3) των µελών, η οποία πρέπει να περιέχει τις προτεινόµενες τροποποιήσεις του Καταστατικού εάν ζητείται η τροποποίηση αυτού. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία για την τροποποίηση ή τη διάλυση µέσα σε ένα µήνα από την ηµέρα που υπεβλήθη η σχετική πρόταση.
 3. Σε κάθε περίπτωση διάλυσης του Σωµατείου, η περιουσία του περιέρχεται στην Πανελληνιά Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Άρθρο31

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ορίζεται επταμελές (7µελές) προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο και θα µεριµνήσει για την έγκριση του παρόντος καταστατικού, τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης του Πρωτοδικείου και την εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση αυτή σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, προκειµένου να αναδειχθούν τα όργανα διοίκησης του Σωµατείου σύµφωνα µε το καταστατικό.

Άρθρο 32

Το παρόν καταστατικό, περιέχει τριάντα δύο (32) άρθρα , εγκρίθηκε στην Πάτρα, σήµερα Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016, από τα 25 ιδρυτικά του μέλη, άπαντα εν ενεργεία στρατιωτικοί που υπηρετούν σε στρατιωτικές μονάδες εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού Αχαϊας και θα ισχύει από την εγγραφή του Σωµατείου στα βιβλία των Σωµατείων του Πρωτοδικείου Πατρών.