Κοινή Πρόταση των Δ.Σ. της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ., της Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ. και της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.