Σας γνωστοποιούμε την ανανέωση της συνεργασίας της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. με τον Οργανισμό Νομικής Προστασίας ARAG.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Στο πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται οι στρατιωτικοί για τις εξής περιπτώσεις:


ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Όπως για παράδειγμα:

• Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
• Θέματα προαγωγών - κρίσεων
• Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
• Μεταθέσεις, μετατάξεις
• Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
• Ε.Δ.Ε
• Δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
• Θέματα συνυπηρέτησης
• Ακύρωση πειθαρχικών ποινών


Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. Περιλαμβάνει και την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

ΠΟΙΝΙΚΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως υπαλλήλων. Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς. Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας / δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.). Η κάλυψη ισχύει και για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου για αδικήματατης τροχαίας κυκλοφορίας, εφόσον ο ασφαλισμένος οδηγεί νομίμως υπηρεσιακό όχημα ή ΙΧΕ με υπηρεσιακή εντολή μετακίνησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ


Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων / δικογραφίας, που τίθενται υπόψη του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


Παρέχονται νομικές συμβουλές για προκύψαντα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις ανωτέρω αναφερόμενες καλύψεις, εφόσον έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο (συμβάν, χρόνος, τόπος, διαδικασία κλπ) ώστε να αποτελούν αποδεδειγμένα ασφαλιστική περίπτωση του ιδίου του ασφαλισμένου.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα
Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά
τη διάρκεια της ασφάλισης.

 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Ασφαλιστικό ποσό 30.000 € ανά περίπτωση.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:

• Σε περίπτωση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος από πρόσωπο που δεν έχει άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται απ' τον Νόμο, καθώς & σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου ή του νόμιμου κάτοχου του οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας ή σε περίπτωση οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος και άλλων ουσιών.

• Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων:

✓ που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων, αναφορικά με τη διεκδίκηση αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία, ✓ που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης και της κατοικίας του ασφαλισμένου,

✓ που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων,

✓ που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία, ✓ που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, με ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες, από ακτινοβόλο ραδιενέργεια, με επιδημίες/πανδημίες και γενικότερα με καταστάσεις που συνιστούν ή προσιδιάζουν σε περιστάσεις έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας.

• Σε περιπτώσεις διαφορών:

✓ από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο ασφαλισμένος,

✓ από συμβάσεις προσλήψεως νομίμων εκπροσώπων νομικών προσώπων, ✓ από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,

✓ από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων,

✓ από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,

✓ από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,

✓ φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως,

• Για την διαδικασία κηρύξεως νόμου κλπ ως αντισυνταγματικού.

• Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά την λήξη του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.

• Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών.
Σε περιπτώσεις διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια ARAG.

 

Σ' όλες τις παραπάνω καλυπτόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει:

✓ τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου,

✓ τα δικαστικά έξοδα,

✓ τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών

✓ τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων,

✓ τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων,

✓ την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ


Το ετήσιο ατομικό μικτό ασφάλιστρο ανέρχεται στα 76€, το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί στα 38,00€ ανά άτομο σε περίπτωση ασφάλισης τουλάχιστον 150 στελεχών. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαμόρφωση του ασφαλίστρου θα είναι σύμφωνη με τον παρακάτω πίνακα εκπτώσεων:

Αριθμός ασφαλιζόμενων Ποσοστό έκπτωσης
5 - 10 10 %
11 - 20 15 %
21 - 50 20 %
51 - 99 25 %
100 και άνω
30 %

 

Οι ενδιαφερόμενες/-οι θα πρέπει μέχρι 30/7/2023 να αποστείλουν mail στην Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. ( espeax@pomens.gr ) στο οποίο θα αναφέρουν την επιθυμία τους για το πρόγραμμα (υποχρεωτική αναγραφή ονοματεπώνυμου και κινητού τηλεφώνου). Μετά τη λήξη της προθεσμίας (31/7/2023) και έπειτα από συνεννόηση με την ARAG, η Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. θα ενημερώσει περαιτέρω τα στελέχη που δήλωσαν επιθυμία ασφάλισης σχετικά με το τελικό τιμολόγιο.  

 

Η προφορά ισχύει μέχρι 31/12/2023.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Ελευθέριος Μπουρδανιώτης Βασίλειος Στροσκίδης
6983513979  6983520373